/
Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

1. Avtalsingående

Quiptec AB är bunden först sedan Quiptec AB lämnat skriftligen beställningserkännande (orderbekräftelse).

2. Giltighetstid / Offerter

Offert giltig i trettio (30) dagar från dagen för utfärdandet, om inte annat avtalats. Slutliga avtalet är inte giltigt förrän det sista erbjudandet / orderbekräftelse har undertecknats och skickats/e-postats till Quiptec AB och bekräftats.

3. Ritningar och beskrivningar

Alla ritningar, skisser, tekniska specifikationer etc. ägs av Quiptec AB och får inte kopieras, överlåtas till tredje part.

4. Patent, registrering av design, upphovsrätt

Kund bär allt ansvar och alla kostnader för eventuella intrång i tredje mans rättigheter rörande patent, registrering av design, upphovsrätt, för leveranser enligt ritningar modeller eller andra prototyper som kund tillhandahållit Quiptec.

5. Annullering och förändring av order

Kunden skall efter inlämnandet av order eller inledande av förslag till utformning av en artikel inte har rätt till ändring eller annullering. I händelse av annullering av beställaren, förbehåller sig Quiptec AB rätten att begära ersättning för kostnader samt tappad handelsvinst.

6. Defekter

Iakttagelser om brister eller oegentligheter i leveransen skall anmälas Quiptec AB senast 7 dagar efter det att varorna har levererats till kund. Om sådan anmälan inte görs förlorar han rätten till reklamation. Quiptec ABs ansvar för skador om felaktiga leveranser omfattar på sin höjd, värdet av varan. Några krav på defekter, oavsett art skall anmälas inom tolv (12) månader från tidpunkten för leveransen. Quiptec AB är skyldig att inom rimlig tid, åtgärda / ersätta leverans av varor. Quiptec AB är dock inte skyldig, på grund av fel, att betala ersättning eller skadestånd av något slag. Quiptec AB skall mot kund under inga omständigheter vara ansvarig för direkt förlust eller rörelseförlust, förlust av vinst eller indirekt skada eller följdskada.

7. Garanti

Normalt lämnas 12 månaders garanti om inget annat avtalats.
Garanti gäller enbart reservdelar/utrustning. Arbetstid, restid och milersättning tillkommer enligt ordinarie taxa.

8. Ansvar och skyldigheter reklamationer och returer

I de fall som Quiptec AB accepterar att varor kan returneras, skall kunden omedelbart, inom 10 dagar, eller efter överenskommelse, se till att varorna är i besittning av Quiptec AB. Varorna ska då vara oskadd. Kunden bär ansvaret att se till att varorna levereras till Quiptec samt är förpackade på ett tillfredsställande sätt så att transportskador inte uppstår.

9. Produktansvar

Quiptec AB ansvarar inte för skador orsakade av kund, inklusive montering, såvida inte skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet av Quiptec AB. Oberoende av tidigare sagts, skall emellertid Quiptec AB inte i något fall vara ansvarig för ekonomisk förlust, rörelseförlust, förlust av tid, utebliven vinst, följdskador eller annan indirekt skada, inklusive men inte begränsat till, förlust till följd av köparens rättsliga relation till tredje part. Köparen är skyldig, utan oskäligt dröjsmål, anmäla Quiptec AB skriftligen där köparen får kännedom av händelse, eller anspråk från tredje part om en skada uppstått av de inköpta varorna, eller att det finns en chans att en sådan skada kommer inträffa.

10. Leverans

Från fabrik / Ex Works / Fritt vårt lager
Ansvaret för Quiptec ABs produkter upphör och risken för varorna övergår till kunden så snart varorna har skickats för transport till kunden. Således har Quiptec AB inget ansvar för skador på gods som uppstått under transporten, om inget annat har avtalats. Quiptec AB ansvarar inte mot kund för kostnader som uppstår vid leveransförsening. Quiptec AB äger rätten att beordra upphämtning av gods så snart det är klart för leverans. Fraktkostnaden debiteras kunden i samband med fakturering. Men köparens ansvar om försäkring (transportförsäkring) kvarstår.

11. Försäkringar

Kund står själv för försäkring (transportförsäkring) från Quiptec AB. Detta oavsett om frakt är beordrad av Quiptec AB.

12. Priser

Noterade priser gäller fritt fabrik (Ex Works), Quiptec AB. Alla priser anges exklusive frakt, emballage, moms, tullar och service-/administrationsavgifter. Quiptec AB skall löpande ha rätt att utan varsel, genomföra prisförändringar i prislistan och offerter, där annat inte har överenskommits. Levererade varor förblir i Quiptec AB ägo till dess full betalning har skett.

13. Fakturor och fakturering

Quiptec skickar i första hand ut fakturor via e-post där fakturan kommer i PDF format till av kund anvisad e-postadress. Om kund vill ha faktura via pappersform eller inte angivit en e-postadress tillkommer en avgift på 100 SEK (10€). Om kund önskar faktura på annat vis tillkommer en administrationsavgift på 500 SEK (50€).

14. Prisjustering

Quiptec AB förbehåller sig rätt till pris- och konstruktionsändringar. Vid ändringar av valutakurser, material, skatter, tullar och andra offentliga avgifter har Quiptec AB rätt att anpassa priserna.

15. Mervärdesskatt / Moms

Mervärdesskatt/Moms om 25% tillkommer på alla priser.

16. Betalning

Vid order under 300.000 SEK (30.000 €) gäller betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid order över 300.000 SEK (30.000 € )så gäller följande (om inget annat avtalats):

– 30% i samband med order 30 dagar netto

– 70% i samband med leverans 30 dagar netto.
Betalningsvillkor gäller förutsatt att köparen har av Quiptec AB godkänd kreditvärdighet. I annat fall kan Quiptec AB kräva full förskottsbetalning. Kunden äger inte rätten att hålla inne betalningar, även om levererad artikel / tjänst är bristfällig. Vid betalning efter förfallodatum debiteras köparen dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta debiteras per dag och baseras på aktuell referensränta, dock lägst referensräntan plus 12 procentenheter. Vid försenade betalningar med ett ordervärde över 150.000 kronor så är lägsta summa för dröjsmål 5.000 kronor.

17. Insolvens

Finnes skälig anledning att antaga att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger Quiptec AB rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Ställs inte godtagbar säkerhet, äger Quiptec AB rätt att häva avtal av ej levererat gods.

18. Äganderätt

Quiptec AB förbehåller sig äganderätten till det försålda tills full likvid erlagts.

19. Force Majeure och liknande händelse

Quiptec AB ansvarar inte för följd av omständigheter utanför den direkta kontrollen t.ex. strejk, arbetsinställelse, blockad, lockout, försenad eller bristfällig eller väsentligt ökade kostnader av leveranser från Quiptec AB leverantörer, brand, naturkatastrof, brist på transportmedel, begränsningar avseende import / export och operativsystems, fel eller stopp i allmänhet, eller som gör åtagandet betydligt mer betungande för Quiptec AB än väntat. Svensk lag bör gälla för ingångna avtal, eventuella tvister till följd av gjorda leveranser bör avgöras av en allmän domstol enligt Svensk lag.

20. Varumärke

Flera produkter är varumärkesskyddade. Dessa produkter får inte förändras på annat sätt utan skriftlig medgivande från Quiptec AB.

21. Reservation

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och tryckfel för produktspecifikationer, bilder, priser och dylikt kan förekomma.

22. Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Quiptec AB har dock rätt av vid tingsrätten anhängiggöra talan så vitt gällande bristande betalning från köparens sida.

Vad letar du efter?

Sök